Datum

Ingen inplanerad start

Omfattning

11,5 dagar lärarlett + e-learning

Hur

I klassrum eller på distans via FEIFLEX

Pris

73 500 kr (exklusive moms)

Beskrivning av utbildningen

Livdiplomutbildningen ger dig goda livförsäkringskunskaper och möjlighet att kunna hjälpa dina kunder med rätt försäkringsskydd, pensionslösningar och sparande, både för privatpersoner och företag. Den ger en god grund för att ta nästa steg i karriären och det krävs inga förkunskaper, men det är ett plus om du har ett intresse för finans och försäkring.

Utbildningen behandlar vad som händer vid sjukdom, pension och dödsfall – vilka försäkringar som finns enligt lag och avtal samt vilka försäkringar som är lämpliga att teckna separat. Du får också kunskaper om sparande i försäkring och om de regelverk som styr.

Undervisningen är i huvudsak lärarledd, antingen i form av klassrumsföreläsningar på plats i Stockholm eller på distans via FEIFLEX. Vissa kursmoment genomförs i form av e-learnings. Vi kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska moment för att du ska få de verktyg som behövs i arbetet som rådgivare. Utbildningen är även InsureSec-förberedande.

Målgrupp

Livdiplomutbildningen är lämplig för dig som vill utvecklas till rådgivare och försäkringsförmedlare inom livförsäkringsområdet. Det kan även passa dig som arbetar med livförsäkring och pension, såsom en revisor eller inom HR.

Har du arbetat i finans- eller försäkringsbranschen eller är intresserad av att byta inriktning, är det en livdiplomutbildning som kan skapa de förutsättningarna.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen kommer du att möta våra experter till lärare som går igenom nedan områden.

 • Distributörens roll och ansvar samt tillhörande regelverk (2 dagar)
 • Pensioner och förmåner enligt lag och avtal (3 dagar)
 • Livteknik och tjänstepension (2 dagar)
 • Juridik och skatt (3 dagar)
 • Instrument- och portföljteori (1 dag)
 • Affärskommunikation (1/2 dag)
 • GDPR Baskurs (e-learning)
 • Lag om värdepappersfonder och lag förvaltare av alternativa investeringsfonder (e-learning)
 • Företagsekonomi (e-learning)
 • Kundmötet (e-learning)

För detaljerat kursinnehåll, klicka här.

För sammanställt material inklusive datum 2021, läs här.

*Observera att om du vill kan du välja att läsa livdiplomutbildningen under ett år istället för en termin. Välj i sådant fall det alternativet vid anmälan så återkommer vi till dig och gör en skräddarsydd planering!

 

Intresseanmälan

Vi har inget inplanerat startdatum för livdiplomutbildningen. Men är du intresserad av att gå den – hör av dig till info@knex-ab.se

Genomförandet

Utbildningen kan genomföras under en eller två terminer, med löpande start. Detta väljer du i samband med anmälan.

Innan kursens start kommer du att erhålla inloggningsuppgifter till en utbildningsplattform där du kan ta del av detaljerad kursinformation. Väljer du vanlig klassrumsundervisning i din anmälan så sker föreläsningarna på plats i Företagsekonomiska Institutets (FEI) lokaler i Stockholm. Väljer du FEIFLEX som undervisningsform kan du ta del av föreläsningarna digitalt i realtid via utbildningsplattformen.

Intyg

Efter genomförd utbildning med godkända testresultat och närvaro på samtliga moment är utbildningen genomförd. Då erhålls ett Livdiplom som ett bevis på bred kompetens inom livförsäkring, pension och sparande. Kunskapstester sker löpande under utbildningens gång.

Detaljerat kursinnehåll

Distributörens roll och ansvar
 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är försäkringsförmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordningen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Finansinspektionens föreskrifter (2018:19) om försäkringsdistribution
 • Regler mot penningtvätt
 • Hantering av intressekonflikter
 • Hantering av klagomål
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • Krav på dokumentation och informationsplikten
 • God försäkringsdistributionssed
 • Elektronisk signering – avtal/fullmakter
 • Uppbyggnad marknad/tillstånd vp-bolag/ försäkringsdistribution
 • Behandling av personuppgifter vid försäkringsdistribution
 • Produktgodkännandeprocess
 • EU-rätt
Pensioner och förmåner enligt lag och avtal
 • Socialförsäkringslagen (socialrätt och arbetsrätt)
 • Lagstadgade försäkringar
 • Inkomstpension
 • Premiepension
 • Sjukförsäkring
 • Försäkringar grundade på kollektivavtal
 • ITP, Avtalspension, SAF-LO, AFA Försäkringar, KAP-KL
 • PA-16, TGL
Livteknik och tjänstepension
 • Legala ramverk för livförsäkringsverksamhet
 • Livförsäkringsteknik och riskbedömning
 • Begrepp och definitioner
 • Produktmixen i liv- och fondförsäkring
 • Uppbyggnad produkter, avkastning
 • Flytträtt och återköp
 • Riskförsäkringar
 • Tjänstepensionens former och pensionslöften
 • Kollektiv avtalsbunden, ej avtalsbunden
 • Lösningar för ledningsgrupp, tiotaggare, tjänstemän och arbetare
Juridik och skatt
 • Hur pensionsförsäkringar regleras
 • Försäkringsrörelselagen (FRL), försäkringsavtalslagen (FAL)
 • Äktenskapsrätt, sambolagen, arvsrätt
 • Förmyndarskap
 • Placeringsregler, lagvalsregler, försäkringsbrev
 • Inkomstskatt och privat pensionsförsäkring
 • Tjänstepension, stiftelse, direktpension
 • Avkastningsskatt, särskild löneskatt
 • Internationell lagstiftning
 • Introduktion i ägarledda bolag (3:12)
Instrument- och portföljteori
 • Kapitalmarknaden och finansiella instrument
 • Tidshorisont, avkastning och risk
 • Portföljsammansättning
 • Fördelar och nackdelar med olika placeringsalternativ
Affärsplanering och affärskommunikation
 • Att analysera sin kundstock och göra rätt prioriteringar
 • Förhandlingsteknik
 • Säljcoachning, att komma till avslut
GDPR Baskurs
 • Bakgrund och inledning
 • Begrepp och definitioner
 • Behandling av personuppgifter
 • Den registrerades rättigheter
 • Grundläggande principer
 • Personuppgiftsincident
 • Personuppgiftsregister
Lagen om värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder
 • Genomgång av regler för värdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIF).

Utbildningen arrangeras av KNEX Försäkringshögskolan i samarbete med FEI (Företagsekonomiska Institutet).

FEI & KNEX

Villkor

Avtal
I samband med anmälan kommer ett avtal att upprättas och skickas som kopia till dig som kund (nedan Köpare). I avtalet finns de fullständiga villkoren, nedan sammanfattas några av dessa.

Pris- och betalningsvillkor
Kostnaden för utbildningen erläggs av Köparen till Säljaren mot faktura med betaltid 20 dagar.

Kurslitteratur ingår i priset samt kaffe och lunch vid sammankomster. De onlineverktyg som krävs för att deltagaren ska kunna genomföra utbildningen ingår.

Anmälningsvillkor
Utbildningen kan avbeställas 4 veckor före kursstart utan att Köparen behöver erlägga någon ersättning. Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid senare avbokning debiteras 100 % av kursavgiften.

Om den anmälda deltagaren av någon anledning inte kan påbörja utbildningen kan platsen erbjudas till någon annan. Deltagaren har även rätt att fram till och med 2 veckor före kursstart byta till en senare start av samma kurs.

Hantering av personuppgifter
FEI och KNEX är personuppgiftsansvariga beträffande sådana uppgifter som Köparen lämnar till FEI eller KNEX om sig själv och om deltagaren.

Ta del av KNEX integritetspolicy och information om hur KNEX behandlar dina personuppgifter.

Ta del av FEI:s integritetspolicy och information om hur FEI behandlar dina personuppgifter.

0