Konsulttjänster -Juridik

 Juristen

Med det här paketet vill KNEX underlätta för små- och medelstora företag  som inte har behov av en juristfunktion på heltid. Funktionen kan fungera som ett stöd till VD och övriga avdelningar i verksamheten.

Nedan punkter ingår i ett standardpaket för den här tjänsten.  

 • Bolagsjuridik
 • Styrelsearbete
  • Uppdatering av interna styrdokument (instruktioner, policys etc.)
  • Sekreterare
 • Implementeringsstöd
  • Stöd vid implementering av nya regelverk (processer och system)
 • Avtalshjälp
  • Genomgång av avtal
  • Upprättande av avtal

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

 Juristpaketet för värdepappersbolag och andra tillståndspliktiga bolag

Värdepappersbolag har många regelverk att följa, även om de är små. I brist på resurser kan många frågor inom såväl juridik och regelefterlevnad som risk hamna hos VD. KNEX vill med detta erbjudande underlätta för små- och medelstora företag som inte har behov av en juristfunktion på heltid men som behöver  en funktion som kan stödja VD och övrig verksamhet samt verka som en brygga mellan VD och funktionerna för regelefterlevnad och risk.

Nedan punkter ingår i ett standardpaket för den här tjänsten.  

 • Internt arbete med regelefterlevnad
  • Stödja verksamheten vid implementering av nya regelverk
  • Stödja verksamheten vid förändringar av och anpassningar till regelverk
  • Interna kontroller av rådgivare, försäkringsförmedlare, anknutna ombud etc.
 • Internt riskarbete
  • Sammanställa underlag till riskfunktionen
  • Biträda vid IKLU-arbete
 • Kontakt med compliance- och riskfunktion
 • Styrelsearbete
  • Uppdatering av interninstruktioner
  • Sekreterare
 • Avtalshjälp
  • Genomgång av avtal
  • Upprättande av avtal

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.


Konsulttjänster - Risk

 Riskpaketet för värdepappersbolag och andra tillståndspliktiga bolag

Riskhantering är ett viktigt område för tillståndspliktiga bolag med bland annat krav på kapitaltäckning och identifiering av operativa risker. Riskfunktionen ska vara ett stöd till VD och övrig verksamhet och bidra till att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagets riskstrategi.

 • Ansvar för organisationens riskfunktion
 • Identifiera, mäta och rapportera risker i verksamheten
 • Delta i utarbetandet av företagets riskstrategi och i betydande riskhanteringsbeslut
 • Implementera, övervaka och kontrollera internt fastställda regler avseende riskhantering
 • Delta och stötta företag vid implementering av nya regelverk
 • Stötta företaget i frågor som rör riskhantering
 • Löpande rapportering till VD och styrelse

Kontakta oss på KNEX för förslag och prisuppgift.

 


Kontakta oss på KNEX för mer information, prisuppgift och för att boka något av paketen.
Mail: henrik.andersson@knex-ab.se
Telefon: 070 - 585 27 23

© Copyright KNEX