KNEX har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

KNEX är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos KNEX eller av uppdragstagare till KNEX.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför KNEX behandlar dina personuppgifter.

English version of our Privacy Policy, please read here.

 

Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kontakt med KNEX

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer) Efter en intresseavvägning
Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med KNEX

 

KNEX kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan KNEX berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Uppgifter kan även komma att behandlas för KNEX berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Deltagande på evenemang anordnat av KNEX

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du anmäler dig till evenemang hos KNEX, så som mässor och utbildningar.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer) Fullgörande av avtal.

 

För att fullgöra den förpliktelse KNEX får när du anmäler dig till ett evenemang som anordnas av oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel behövas för att ge dig tillträde till evenemanget, utfärda namnskyltar, utfärda intyg eller andra åtgärder som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig vid deltagande på evenemanget.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (namn, bild)
Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) Intresseavvägning.

 

KNEX har ett berättigat intresse av att dela dina personuppgifter med samarbetspartners till KNEX som deltar på evenemang anordnat av KNEX i direktmarknadsföringssyfte. Du kommer erhålla information från den aktör som tar emot dina uppgifter om den personuppgiftsbehandling som den aktören utför.

KNEX har ett berättigat intresse av att ta bilder och spela in film från evenemang anordnade av KNEX. Det är en viktig del i vår marknadsföring. En mässa eller ett evenemang räknas i allmänhet som en publik plats där allmän fotografering är tillåten. KNEX har ett berättigat intresse av att dokumentera verksamheten med generella foton och filmer, och sådana bilder kan därmed komma att användas utan att varje enskild person på bilden tillfrågas. Om du deltar i en intervju eller är i fokus på en bild kommer vi efterfråga ett samtycke av dig.

Erhålla information och nyhetsutskick från KNEX

I de fall du deltagit på ett evenemang anordnat av KNEX kan du i anslutning till evenemanget eller i anslutning till andra liknande evenemang komma att erhålla information och nyhetsutskick från KNEX. KNEX kommer att behandla dina personuppgifter i samband med sådana utskick.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (namn)
Kontaktuppgifter (e-post) Intresseavvägning.

 

KNEX har ett berättigat intresse av att nå ut med information och nyheter till dig genom direktmarknadsföring inför kommande evenemang mot bakgrund av din anmälan till ett evenemang anordnat av KNEX.

KNEX har också ett berättigat intresse av att marknadsföra våra evenemang till dig som är yrkesverksam inom den aktuella branschen en mässa eller ett evenemang riktar sig till. Önskar du inte ta emot marknadsföringsutskick kan du alltid meddela oss det. Se nedan.

Deltagande på utbildning eller kurs genom KNEX Försäkringshögskola/KNEX Utbildning

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du deltar på kurs eller utbildning som vi tillhandahåller genom KNEX Försäkringshögskola/KNEX Utbildning. Det är uppgifter som behövs vid till exempel registrering, inloggning till e-learning, planering och genomförande av utbildning, kundtjänstärenden och övriga förfrågningar och administration samt utgivande av intyg. Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla det avtal som är ingånget mellan dig och KNEX eller mellan din arbetsgivare och KNEX.

För utbildningar som erbjuds i samarbete med Företagsekonomiska institutet (FEI) kan KNEX komma att dela uppgifterna med FEI. I sådana fall får du information från FEI om hur FEI behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (namn, personnummer)
Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) Fullgörande av avtal.

 

Ovan uppgifter lagras i maximalt 5 år.

KNEX kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig andra relevanta utbildningar, tjänster eller produkter. Vi kan också komma att behandla dina uppgifter för att utvärdera och förbättra våra tjänster samt för statistik. Den lagliga grunden för behandlingen är att utföra uppgifter som rör KNEX berättigade intresse.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (namn, personnummer)
Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) Intresseavvägning.

 

Ovan uppgifter lagras i maximalt 5 år.

KNEX behandlar dina personuppgifter när vi lagrar information om dig, till exempel om vilka utbildningar och kurser du har gått och dina resultat, vilket bland annat görs i syfte att kunna ge dig intyg i efterhand. Den rättsliga grunden är fullgörande av avtal som ingåtts mellan dig och KNEX eller mellan din arbetsgivare och KNEX.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (namn, personnummer)
Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer) Fullgörande av avtal.

 

Ovan uppgifter lagras i maximalt 10 år.

För att kunna erbjuda utbildningen och fullgöra sina åtaganden kan KNEX i vissa fall komma att behöva överföra personuppgifter till andra samarbetspartners men detta sker då i enlighet med dataskyddsförordningen.

Samarbetspartner till KNEX

KNEX kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med den aktuella samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Identitetsuppgifter (till exempel namn)
Kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer) Intresseavvägning.
Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

 

KNEX kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan KNEX berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose KNEX behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för KNEX berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Användande av KNEX Företagshjälpen

Personuppgifter Laglig grund för behandling
Kontaktuppgifter (e-post) Samtycke
Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

 

KNEX kan komma att behandla personuppgifter när du använder tjänsten Företagshjälpen. KNEX kommer att skicka den information du efterfrågat till den e-postadress du lämnat till oss samt skicka löpande uppdateringar (prenumeration) samt administrera och hantera din prenumeration. Vi kommer också att skicka dig erbjudanden, till exempel om att delta vid informationstillfällen.

Inhämtande av uppgifter

Inhämtande sker när du tar kontakt med KNEX eller i de fall KNEX tar kontakt med dig eller när ett samarbete inleds med KNEX. Inhämtande av uppgifter kan också ske när du anmäler dig till ett event anordnat av KNEX eller en utbildning eller kurs anordnad av KNEX Försäkringshögskola.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan KNEX komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

Inhämtande av uppgifter kan även ske från din arbetsgivare i samband med anmälan till kurser och utbildningar anordnade av KNEX Försäkringshögskola. Vi kan även komma att hämta in uppgifter från samarbetspartners eller leverantörer till KNEX.

Mottagare som KNEX delar uppgifter med

Uppgifter kan komma att delas med uppdragstagare till KNEX. I dessa fall agerar uppdragstagaren så som konsult och utför arbete för KNEX räkning. Uppdragstagaren är förpliktad att följa KNEX instruktioner om behandling av personuppgifter.

KNEX kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall KNEX är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

I de fall du har givit ditt samtycke kan KNEX även komma att dela dina kontaktuppgifter med samarbetspartners till KNEX vid arrangemang såsom mässor och utbildningar.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med en eventuell rättstvist. En sådan behandling görs för KNEX berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

KNEX kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Plats för behandling

Den behandling som KNEX utför sker inom EU/EES. I de fall KNEX eller en tjänsteleverantör till KNEX skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer KNEX att det finns skyddsåtgärder på plats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras endast så länge det är nödvändigt eller så länge lag kräver det.

Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripen profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att KNEX begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade.

Återkalla ett samtycke

Du kan när som helt återkalla ett samtycke du har lämnat till oss enligt ovan. Kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande till nedan adress. Skriv återkallande av samtycke och ditt namn.

Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta KNEX om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:
KNEX AB
Stenhuggarvägen 15
904 40 Röbäck

Telefonnummer:
072-202 3711

E-post:
info@knex-ab.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

0